نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﻧﻘﺎشی کدشغل۸۱۳۳)

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﯽ۵۰۰ سوال+پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺴﻤﯽ۳۰۰ سوال+پاسخنامه ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن یک ۱۵۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دو۱۸۰ سوال + پاسخنامه ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿو ۳۰۰ سوال+پاسخنامه ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﯾﺎ،ﻃﺮاﺣﯽ ۲۵۰ سوال+پاسخنامه ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮي اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن۲۰۰ سوال+پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ […]

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و دوﺧﺖ)کدشغل۲۵۸۲)

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻟﮕﻮ۱۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي دوﺧﺖ ۱۲۰ سوال با جواب ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪام و رﻧﮓﺷﻨﺎﺳﯽ۱۵۰ سوال + پاسخنامه ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﯿﺎف و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ۲۴۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL […]

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز صنایع شیمیایی کدشغل۲۵۸۳)

شيمي (آلي  یک ۶۶۵ سوال + پاسخنامه  شیمی آلی دو ۵۵۵ سوال+ جواب شیمی آلی سه ۴۳۵ سوال + پاسخنامه  شیمی تجزيه یک۳۱۵ سوال + پاسخنامه  شیمی تجزیه دو  ۳۶۰ سوال + پاسخنامه  شیمی معدنيیک۴۹۵ سوال + پاسخنامه شیمی معدنی دو)۱۰۰ سوال + پاسخنامه  شیمی آزمايشگاه ۵۵ سوال + پاسخنامه عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي  ۴۷۵ سوال + پاسخنامه صنايع شيميايي ۱۵۰ […]

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰي)کدشغل۳۳۲۸)

ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﮐﺎرﮔﺎه ۴۰۰ سوال با پاسخنامه+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺮق و ﮔﺎزوﮐﺎرﮔﺎه۵۰۰ سوال + پاسخنامه رﺳﻢ ﻓﻨﯽ ۳۰۰ سوال با جواب ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد  ۱۲۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات […]

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺳﺮاﻣﯿﮏ)کدشغل۳۳۲۷)

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ  ۲۰۰ سوال با جواب ﺷﮑﻞ دادن، ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﭘﺨﺖ ﺳﺮاﻣﯿﮏﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ۲۰۰ سوال با جواب ﺧﻮاص ﺑﺪﻧﻪﻫﺎي ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ  ۱۰۰ سوال با جواب رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ۱۰۰ سوال با جواب ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺮاﻣﯿک ۳۳۰ سوال با جواب برق ﺻﻨﻌﺘﯽ۲۲۰ سوال با جواب سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ […]