ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(هنرآموز تاسیسات کدشغل2584)

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز(استادکار متالورژِی)کدشغل۳۳۳۱)

رﯾﺨﺘﻪﮔﺮي آﻟﯿﺎژﻫﺎي آﻫﻨﯽ و ﻏﯿﺮآﻫﻨﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه ۱۷۵ سوال+پاسخنامه ﻣﺘﺎﻟﻮرژي و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ۲۰۰ سوال ﻣﺪلﺳﺎزي و ﮐﺎرﮔﺎه۳۰ سوال + پاسخنامه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ ۱۵۰ سوال+پاسخنامه  رﺳﻢ ﻓﻨﯽ ۳۰۰ سوال+پاسخنامه ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه۳۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ...

ادامه مطلب »