نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز(استادکار متالورژِی)کدشغل۳۳۳۱)

رﯾﺨﺘﻪﮔﺮي آﻟﯿﺎژﻫﺎي آﻫﻨﯽ و ﻏﯿﺮآﻫﻨﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه ۱۷۵ سوال+پاسخنامه ﻣﺘﺎﻟﻮرژي و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ۲۰۰ سوال ﻣﺪلﺳﺎزي و ﮐﺎرﮔﺎه۳۰ سوال + پاسخنامه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﻣﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ ۱۵۰ سوال+پاسخنامه  رﺳﻢ ﻓﻨﯽ ۳۰۰ سوال+پاسخنامه ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه۳۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات …
ادامه ی نوشته نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز(استادکار متالورژِی)کدشغل۳۳۳۱)

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز معدن کدشغل۳۳۳۰)

ﺗﻬﻮﯾﻪ۴۴ سوال با جواب اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز ۱۵۰ سوال با جواب اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ۱۵۰ سوال با جواب ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ۱۸۵ سوال با جواب ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ یک۱۰۳ سوال با جواب سنگ شناسی دو۱۶۵ سوال با جواب ﭼﺎلزﻧﯽ و اﻧﻔﺠﺎر ۱۵۰ سوال با جواب ﺑﺎرﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن ۱۵۰ سوال با جواب + ۱۵۰ سوال زبان تخصصی معدن +۱۵۰ سوال ریاضی آمار انتگرال …
ادامه ی نوشته نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز معدن کدشغل۳۳۳۰)

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز(استادکار امور دامی)کدشغل۳۳۲۳

ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر۱۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي دام و ﻃﯿﻮر ۱۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﻐﺬﯾﻪ دام   ۱۸۰ سوال + پاسخنامه  تاﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات داﻣﭙﺮوري۲۴۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری …
ادامه ی نوشته نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز(استادکار امور دامی)کدشغل۳۳۲۳

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی کدشغل۳۳۱۹)

 اﺻﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ(ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﯾﺰﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ،دﯾﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر،ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎي ﺑﺨﺎر و ﮔﺎزي)۱۰۰ سوال+پاسخنامه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ۱۸۵ سوال + پاسخنامه ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ۱۴۵ سوال + پاسخنامه اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﯿﻦ ۵۰۰ سوال+پاسخنامه ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﯾﯽ ۳۶۰ سوال+پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و …
ادامه ی نوشته نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی کدشغل۳۳۱۹)

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز شیلات کدشغل۳۳۱۶)

ﻣﺎﻫﯽﺷﻨﺎﺳﯽ۳۰ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ تزیینی۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ  گرمابی۳۰ سوال + پاسخنامه  ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ سردابی۲۰ سوال + پاسخنامه اﺻﻮل و روشﻫﺎي ﺻﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن ۳۰ سوال + پاسخنامه اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ آﺑﺰﯾﺎن۲۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی …
ادامه ی نوشته نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز شیلات کدشغل۳۳۱۶)