ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(دبیری هنر)

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دبیر فیزیک کدشغل۳۰۴۴)

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ(ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ)۹۶ سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ(اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ وﻣﻐﻨﺎﻃﯿس)۱۴۸سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ( ﻓﺸﺎر ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ(ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ و اﻣﻮاج وﻧﻮر)۱۹۷ سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ(ﺣﺮارت و ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ)۳۰ سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ (ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ۱)۱۵۰ سوال + پاسخ نامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ (ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ۲)۱۶۸ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ...

ادامه مطلب »