ارشیو برچسب : نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش1396/06/03(دبیری هنر)

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دبیر روانشناسی کدشغل۳۳۲۰)

روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ۸۸۰ سوال + پاسخنامه روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ یک۲۵۰ سوال + پاسخنامه روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪدو۳۱۰ سوال + پاسخنامه روانشناسی ﺷﺨﺼﯿﺖ۳۲۰ سوال + پاسخنامه آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ یک ۵۲۰ سوال + پاسخنامه اسیب شناسی روانی دو ۴۸۰ سوال + پاسخنامه روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ۶۰۰ سوال + پاسخنامه امار۳۰۰ سوال + پاسخنامه روش ﺗﺤﻘﯿﻖ۷۵سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ ...

ادامه مطلب »