نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموزماشينهاي كشاورزي)کدشغل۲۶۱۴)

اب، خاك و گياه یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه آب وخاک وگیاه دو ۳۰ سوال+ پاسخ نامه ماشينهاي كشاورزي (تهيه زمين، داشت و برداشت) ۲۱۰ سوال + پاسخنامه سرويس و كاربرد تراكتور مكانيك خاك و طراحي پي ۱۲۴ سوال + پاسخنامه سيستم هاي ابياري ۱۸۰ سوال + پاسخنامه محاسبات فنی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی…

Read More
نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش هنرآموز علوم دامی))

 ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر۱۲۰ سوال + پاسخنامه ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ۱۸۰ سوال + پاسخنامه ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ۲۱۵ سوال + پاسخنامه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه۱۵۲ سوال + پاسخنامه ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي۱۲۰ سوال + پاسخنامه  سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش معارف…

Read More
نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز (كار و فنّاوري)۹۵کدشغل۲۶۱۰)

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ۱)۴۵ سوال + پاسخنامه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ۲)۱۵ سوال + پاسخنامه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﺑﺘﻨﯽ) ۴۰۰ سوال با جواب+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و رﺳﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)۲۶۶ سوال + پاسخنامه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي و آرﻣﺎﺗﻮر )۴۰۰ سوال با جواب+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)۲۷۸ سوال + پاسخنامه وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه  وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت…

Read More
نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز مکاترونیک)۹۵کدشغل۲۶۰۰)

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ۱)۲۲۰ سوال + پاسخنامه مجموﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ۲)۱۷۳ سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(مدارمنطقی)۲۶۰ سوال + پاسخ نامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ)۴۴۰ سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ)۲۱۰ سوال + پاسخ نامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(PLCو اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن)۱۵۰۰سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺒﺪلﻫﺎ) ۶۵ سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ)۱۸۵ سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﯿﻦ) ۵۰۰ سوال + پاسخنامه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(زﺑﺎن ++C )س۱۵۰ سوال + پاسخنامه  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(MATLAB)ر۴۰۰ سوال  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( روﺑﺎﺗﯿﮏ)۵۰ سوال + پاسخنامه  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻣﻌﻤﺎري ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)۱۷۰ سوال + پاسخنامه   سوالات…

Read More
نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز انیمیشن)۹۵کدشغل۲۵۹۹)

حرکت سازي ۲۰۰ سوال با جواب فیلمنامه انیمیشن ۲۰۰ سوال با جواب  ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  ۱۵۰ سوال با جواب کارگردانی انیمیشن  ۲۰۰ سوال با جواب طراحی ۱۵۰ سوال با جواب سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش معارف اسلامی ,سوالات عمومی استخدامی…

Read More