ارشیو برچسب : دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( 96) کلیک کنید

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( ۹۶) کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دﺑﯿﺮي ﺣﺮﻓﻪوﻓﻦ(ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري)کدشغل۳۳۳۲) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز(استادکار متالورژِی)کدشغل۳۳۳۱) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز معدن کدشغل۳۳۳۰) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﻣﻮر اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر کدشغل۳۳۲۹) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰي)کدشغل۳۳۲۸) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺳﺮاﻣﯿﮏ)کدشغل۳۳۲۷) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز (اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)کدشغل۳۳۲۶) نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر اﻣﻮر زراﻋﯽ ...

ادامه مطلب »