نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز صنایع شیمیایی کدشغل۲۵۸۳)

ﺷﯿﻤﯽ(آﻟﯽ یک)و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ۶۶۵ سوال + پاسخنامه ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ۴۷۵ سوال + پاسخنامه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ۱۵۰ سوال + پاسخنامه ﺷﯿﻤﯽ(آﻟﯽ دو)و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ۵۵۵ سوال + پاسخنامه ﺷﯿﻤﯽ(آﻟﯽ سه)و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه۴۳۵ سوال + پاسخنامه  شیمی آلی و ازمایشگاه ۵۵ سوال + پاسخنامه شیمی(تجزیه یک)و آزمایشگاه۳۱۵ سوال + پاسخنامه شیمی(تجزیه دو)و آزمایشگاه۳۶۰ سوال + پاسخنامه شیمی(معدنی یک)و آزمایشگاه ۴۹۵ سوال + پاسخنامه شیمی(معدنی دو) ...

ادامه مطلب »