نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب)کدشغل۲۵۸۱)

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب۲۱۰ سوال + پاسخنامه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب۵۰۰ سوال + پاسخنامه اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب ۴۰۰ سوال+ پاسخنامه رﺳﻢ ﻓﻨﯽ۳۰۰ سوال+ پاسخنامه   سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ,سوالات عمومی استخدامی ...

ادامه مطلب »