نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز صنایع فلزی کدشغل۲۵۹۵)

ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺎ ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﮐﺎرﮔﺎه۵۰۰ سوال + پاسخنامه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﯿﻢﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﮐﺎرﮔﺎه ۴۰۰ سوال با پاسخنامه+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ۱۱۵ سوال + پاسخنامه مقاومت مصالح۱۱۳ سوال + پاسخنامه ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد۱۲۰ سوال + پاسخنامه رﺳﻢ ﻓﻨﯽ۳۰۰ سوال با جواب سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات ...

ادامه مطلب »