نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز الکترونیک کدشغل۲۵۹۷ )

رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ۱  ۴۵۹ سوال + پاسخنامه ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ۱ ۲۲۰ سوال + پاسخنامه ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ۲  ۲۱۰ سوال + پاسخ نامه  اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ۱  ۲۲۰ سوال + پاسخنامه  اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ۲ ۱۷۳ سوال + پاسخنامه  مباﻧﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮات و رادﯾﻮ  ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ۲۶۰ سوال + پاسخ نامه ریاضی مهندسی۲  ۴۵۵سوال + پاسخنامه   سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ ...

ادامه مطلب »