نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز (اﺳﺘﺎدﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ)کدشغل۲۵۷۵)

مدارهای الکتریکی یک ۲۲۰ سوال + پاسخنامه مدارهای الکتریکی دو۲۱۰ سوال + پاسخ نامه ماشین های الکتریکی ۱۰۷ACسوال + پاسخنامه ماشین های الکتریکی ۸۰DCسوال + پاسخنامه کارگاه مدار فرمان وسیم پیچی۱۶۰سوال+پاسخ نامه تاسیسات الکتریکی کارگاه۴۵سوال+جواب رسم فنی۲۶۶ سوال + پاسخنامه اندازه گیری الکتریکی۲۶۹ سوال + پاسخنامه     ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ ...

ادامه مطلب »