نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دبیری هنر کدشغل۲۶۰۱)

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮي  درك ﻋﻤﻮﻣﯽ هنر سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی ...

ادامه مطلب »