نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دبیری جغرافیا کدشغل۲۶۰۳)

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺷﻬﺮي۷۲۵ سوال + پاسخنامه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ۳۰۰ سوال + پاسخنامه آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ یک ۱۸۰ سوال + پاسخ نامه آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ دو ۲۴۰سوال+ پاسخ نامه ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ۸۰ سوال + پاسخنامه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي سیاسی۳۳۰ سوال + پاسخ نامه سنجش از دور۳۶۰ سوال + پاسخنامه           ۲۰GISسوال+پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ ...

ادامه مطلب »