نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ کدشغل۳۲۴۸)

ﺣﻔﻆ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت۱۵۰ سوال + پاسخنامه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ۹۰ سوال+پاسخ نامه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ۲۱۰ سوال+پاسخ نامه ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ۲۱۰ سوال + پاسخنامه آب و ﺧﺎك یک ۱۸۰ سوال + پاسخنامه آب و خاک دو۶۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات ...

ادامه مطلب »