نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(مراقب سلامت کدشغل۲۶۰۹)

ﮐﻠﯿﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ۱۸۰سوال + پاسخنامه آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ۹۰ سوال + پاسخنامه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس  ۹۰ سوال + پاسخنامه آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻦﺳﺎزي ﮐﺸﻮري، ﮐﻤﮏﻫﺎي اوﻟﯿﻪ۳۰۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای ...

ادامه مطلب »