نمونه سوالات استخدامی کارشناس هواشناسي همديدي

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هواشناسي همديدي(کدشغل ۳۱۸۸) دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات استخدامی” هواشناسي عمومي ۲۵۰ سوال با پاسخ
نمونه سوالات استخدامی” آمار و رياضي ۲۰۰ سوال با پاسخ
نمونه سوالات استخدامی” فيزيك عمومي ۲۰۰ سوال با پاسخ
نمونه سوالات استخدامی” شيمي عمومي ۵۱۰ سوال با پاسخ
نمونه سوالات استخدامی” اقليم و هواشناسي كشاورزي ۲۵۰ سوال با پاسخ
نمونه سوالات استخدامی” زبان تخصصي  ۲۰۰  سوال با پاسخ

آزمون عمومی:
۱ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

۲- نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴-نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۵ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اطلاعات عمومی + دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۷ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هوش و توانمندیهای عمومی؛ ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

۲۵۰۰ تومان – خرید
bai

bai