نمونه سوالات استخدامی کارشناس مطالعات و تحقيقات هواشناسي

نمونه سوالات استخدامی کارشناس مطالعات و تحقيقات هواشناسي(کدشغل ۳۱۸۶) دستگاه های اجرایی+جواب

 

نمونه سوالات استخدامی” هواشناسي عمومي “۲۵۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی”هواشناسي همديدي” ۲۰۰  سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی” هواشناسي فيزيكي” ۲۰۰  سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی” رياضي و آمار و احتمالات”۵۰۰ سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی” زبان تخصصي” ۲۰۰ سوال با جواب

آزمون عمومی:
۱ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

۲- نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴-نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۵ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اطلاعات عمومی + دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۷ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هوش و توانمندیهای عمومی؛ ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

۲۵۰۰ تومان – خرید
bai

bai