نمونه سوالات استخدامی کارشناس حرفه اي ورزش

نمونه سوالات استخدامی کارشناس حرفه اي ورزش (کدشغل ۳۱۵۸) دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات استخدامی مديريت ورزشي ۶۰۰  سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی آموزش هاي تربيت بدني ۲۵۰  سوال با جواب
نمونه سوالات استخدامی فيزيولوژي ۴۰۰  سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی تغذيه ورزشي ۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی مباني رشد  ۳۵۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی  يادگيري حركتي ۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بيومكانيك   ۱۰۰سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی آسيب هاي ورزشي ۳۰۰  سوال با جواب

آزمون عمومی:
۱ –نمونه سوالات استخدامی  مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

۲- نمونه سوالات استخدامی  مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی   مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴-نمونه سوالات استخدامی  مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۵ – نمونه سوالات استخدامی   مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی   مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اطلاعات عمومی + دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۷ –نمونه سوالات استخدامی  مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هوش و توانمندیهای عمومی؛ ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

۲۵۰۰ تومان – خرید
bai

bai