نمونه سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم ۱

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم ۱  (کدشغل ۳۱۵۱) دستگاه های اجرایی ۱۳۹۹

نمونه سوالات استخدامی طراحي و تحليل سيستمها  ۴۰۰ سوال بهمراه پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی كار با نرم افزارهاي كامپيوتري  ۲۰۰ سوال بهمراه پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی شبكه هاي كامپيوتري ۴۰۰   سوال بهمراه پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی  امنيت شبكه ۲۰۰ سوال بهمراه پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مفاهيم تجزيه وتحليل دادهها  ۳۵۰  سوال بهمراه پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی(MIS)  سيستمهاي اطلاعاتي مديريت ۲۰۰  سوال بهمراه پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی آمار كاربردي ۴۵۰  سوال بهمراه پاسخنامه

آزمون عمومی:
۱ –نمونه سوالات استخدامی  مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

۲- نمونه سوالات استخدامی  مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی   مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴-نمونه سوالات استخدامی  مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۵ – نمونه سوالات استخدامی   مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی   مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اطلاعات عمومی + دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۷ –نمونه سوالات استخدامی  مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هوش و توانمندیهای عمومی؛ ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 
 
۲۵۰۰ تومان – خرید
bai

bai