نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی ۱

نمونه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی ۱ (کدشغل ۳۱۴۱) دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات استخدامی” برنامه ريزي روستايي  ۲۰۰ سوال +جواب
نمونه سوالات استخدامی” برنامه ريزي علوم اجتماعي  ۳۰۰ سوال +جواب
نمونه سوالات استخدامی” برنامه ريزي امور فرهنگي ۲۰۰  سوال +جواب
نمونه سوالات استخدامی” آمار و احتمال كاربردي  ۲۰۰ سوال +جواب
نمونه سوالات استخدامی”  برنامه ريزي استراتژيك  ۲۵۰ سوال +جواب

آزمون عمومی:
۱ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

۲- نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴-نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۵ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اطلاعات عمومی + دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۷ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هوش و توانمندیهای عمومی؛ ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 

 

۲۵۰۰ تومان – خرید
bai

bai