نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور رواني

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور رواني (کدشغل ۳۱۳۶) دستگاه های اجرایی ۱۳۹۹

نمونه سوالات استخدامی” روانشناسي عمومي ۱۰۰۰  سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی”روانشناسي شخصيت  ۳۵۰  سوال با پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی” آزمون هاي رواني  ۳۶۰  سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی”اصول روان سنجي  ۳۷۰ سوال با پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی” نظريه هاي مشاوره  ۲۵۰  سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی” روان درماني ۱۵۰ سوال با پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی” آسيب شناسي رواني  ۵۷۰ سوال با پاسخنامه

آزمون عمومی:
۱ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

۲- نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴-نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۵ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی اطلاعات عمومی + دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۷ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی هوش و توانمندیهای عمومی؛ ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 
 
۲۵۰۰ تومان – خرید
bai

bai