نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری ۱

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری ۱ (کدشغل ۳۱۱۴) دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات استخدامی سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ۲۰۰  سوال با پاسخ
نمونه سوالات استخدامی تجزيه وتحليل سيستمها ۴۰۰  سوال با پاسخ
نمونه سوالات استخدامی اقتصاد مهندسي پيشرفته  ۲۱۰ سوال با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی  اقتصادسنجي ۵۰۰ سوال با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی برنامه ريزي و مديريت استراتژيك ۲۰۰ سوال با پاسخ
نمونه سوالات استخدامی آمار كاربردي  ۲۵۰ سوال با پاسخ

آزمون عمومی:
۱ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

۲- نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴-نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۵ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ اطلاعات عمومی + دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۷ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ هوش و توانمندیهای عمومی؛ ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

 

 
۲۵۰۰ تومان – خرید
bai

bai