نمونه سوالات استخدامی كارشناس برنامه ريزي

نمونه سوالات استخدامی كارشناس برنامه ريزي(کدشغل ۳۱۴۸) دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات استخدامی كارشناس برنامه ريزي(کدشغل ۳۱۴۸) دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات استخدامی” مباني سازمان و مديريت  ۵۰۰  سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی” اقتصاد خرد  ۶۰۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی” اقتصاد كلان ۳۶۰  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی” آمار و احتمال كاربردي ۲۰۰ سوال + پاسخنامه
نمونه سوالات استخدامی” ماليه عمومي   ۷۵۰  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی”بودجه ريزي ۴۰۰  سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی” برنامه ريزي استراتژيك ۲۰۰ سوال + پاسخنامه

 

 

 

 

۲۵۰۰ تومان – خرید
bai

bai