نمونه سوالات استخدامی نهضت سواد آموزی سال ۱۳۹۹

.مواد آزمون دروس عمومی:
نمونه سوالات استخدامی نهضت سواد آموزی سال ۱۳۹۹ دروس موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی = مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:
آزمون عمومی:
نمونه سوالات استخدامی * ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی * زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی * زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی * فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
نمونه سوالات استخدامی * معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی * شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی * اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

نمونه سوالات استخدامی * استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

مواد آزمون دروس تخصصی:
نمونه سوالات استخدامی نهضت سواد آموزی سال ۱۳۹۹- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

نمونه سوالات استخدامی نهضت سواد آموزی سال ۱۳۹۹- روانشناسی پرورشی

نمونه سوالات استخدامی نهضت سواد آموزی سال ۱۳۹۹- روانشناسی رشد

نمونه سوالات استخدامی نهضت سواد آموزی سال ۱۳۹۹- روش ها و فنون تدریس

نمونه سوالات استخدامی نهضت سواد آموزی سال ۱۳۹۹- اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

bai

bai