نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناسی فنی ـ آمار و اسناد پزشکی(كدشغل۱۰۸)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مجموعه دروس (شامل فنّاوري اطلاعات سلامت ۱۳۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و تحلیل داده هاي سلامت ۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  اصطلاحات پزشکی۲۰۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بیماري شناسی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات رسیدگی و محاسبه اسناد و مدارک پزشکی ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی۶۰سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

جهت دانلود سایرسوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات کلیک کنید

جهت دانلود سایرسوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات کلیک کنید

 

 

 

Related posts