نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنراموز ساخت و تولید کدشغل۲۵۹۲)

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﺑﺰار و ﮐﺎرﮔﺎه۴۸ سوال + پاسخنامه

ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (۱)۱۳۰ سوال + پاسخنامه 

ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ (۲)۳۰۰ سوال + پاسخنامه

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ)۱۱۳ سوال + پاسخنامه

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﯿﻦ)۲۷۵ سوال +جواب

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدي( CNC)تعداد۲۷۵ سوال +جواب    

ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد۱۲۰ سوال + پاسخنامه

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ۲۶۹ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶

دروس عمومی شامل :  

  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش معارف اسلامی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان انگلیسی عمومی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش هوش و توانمندیهای عمومی
  • جهت دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیک کنید

 

 

 

Related posts