نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز (كار و فنّاوري)۹۵کدشغل۲۶۱۰)

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ۱)۴۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ۲)۱۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﺑﺘﻨﯽ) ۴۰۰ سوال با جواب+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و رﺳﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)۲۶۶ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي و آرﻣﺎﺗﻮر )۴۰۰ سوال با جواب+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)۲۷۸ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه

 وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟح۱)۲۷ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(مقاومت مصالح۲)  ۱۵سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت فنی(ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ)۱۴۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(تکنولوژی سوخت رسانی(بنزینی،دیزلی))۱۱۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(تكنولوژي شاسي و بدنه  ۱۰ سوال + پاسخنامه 

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت)۲۰ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺪرت) ۷۹ سوال + پاسخنامه

 وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي  برق خودرو ۲۰ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ(علم مواد)۱۲۰ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ(ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﻮب و فلز) ۴۰۰ سوال با جواب+۶۰۰ صفحه جزوه و کتابچه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ(رﺳﻢ ﻓﻨﯽ) ۲۰۰ سوال با جواب

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)۱۱۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(مقاومت مصالح۱)۱۱۳ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ(ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ(مقاومت مصالح۲)۳۰ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ) ۳۹۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ) ۳۹۴ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي یک) ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي دو )۲۸۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي سه) ۳۶۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ)۱۷۰سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎ) ۳۳۱ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ)۵۰۵ سوال + پاسخنامه

وﯾﮋه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(پایگاه داده ها)۱۳۳ سوال + پاسخنامه

4900 تومان – خرید

سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶

دروس عمومی شامل :  

  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش معارف اسلامی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان انگلیسی عمومی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش هوش و توانمندیهای عمومی
  • جهت دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیک کنید

 

سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش (عمومی + …

topsoal.ir/سوالات-استخدامی-دبیر-حرفه-و-فن-آموزش-و-پ/

۲۱ دی ۱۳۹۶ – keyboard_arrow_leftبخش عمومی سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش (مشترک) : ۲۵۰ عدد نمونه سوال عمومی استخدامی زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخ نامه. ۲۷۰ عدد نمونه سوال عمومی استخدامی معارف اسلامی به همراه پاسخ نامه. ۲۰۰ عدد نمونه سوال عمومی استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) به همراه پاسخ …

سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش | عمومی + …

topsoal.ir/سوالات-استخدامی-هنرآموز-ساختمان-آموز/

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ – keyboard_backspaceبخش عمومی سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش : ۳۴۵ عدد نمونه سوالزبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخ نامه. ۲۰۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی به همراه پاسخ نامه. ۲۷۵ عدد نمونه سوال فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) به همراه پاسخ نامه. ۲۸۵ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی به همراه پاسخ …

وارد نشده: کار

سوالات استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش – تاپ سوال

topsoal.ir/سوالات-استخدامی-هنرآموز-طراحی-دوخت-آ/

۲۴ فروردین ۱۳۹۶ – سوالات استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش به همراه پاسخنامه. سوالات استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش را برای متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش آماده نموده ایم مطمئن باشید کسانی که واقعا می خواهند در این آزمون موفقیت نتیجه کار و تلاششان باشد می گوییم این مجموعه سوالات کامل را از …

دانلود نمونه سوالات هنرآموز فناوری اطلاعات آزمون استخدامی آموزش …

https://medu-soal.ir/tag/دانلود-نمونه-سوالات-هنرآموز-فناوری-اط/

نحوه دانلود نمونه سوالات مناسب رشته خودتان. با سلام خدمت کلیه کابران و بازدیدکنندگان وبسایت ما، در این وبسایت می توانید نمونه سوالات عمومی و تخصصی مناسب رشته و مقطع تحصیلی خودتان را برای آزمون استخدامی آمو… بیشتر بخوانید. آرشیو برچسب: دانلود نمونه سوالات هنرآموز فناوری اطلاعات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ …

سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش (مجموعه فوق …

https://zarinsoal.com/سوالات-استخدامی-هنرآموز-ساختمان-آموز/

سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش به همراه پاسخنامه با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان در این بخش از سایت برای شما عزیزان مجموعه کاملی را برای آز.

سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک خودرو آموزش و پرورش | عمومی + …

https://zarinsoal.com/سوالات-استخدامی-هنرآموز-مکانیک-خودرو/

۴۲۰ عدد نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) به همراه پاسخنامه. ۲۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی به همراه پاسخنامه. زرین سوال همیشه مجموعه سوالات بسیار کامل و با کیفیت را برای داوطلبان تدارک دیده و مورد رضایت آنها قرار گرفته و مجموعه سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک خودرو آموزش و پرورش هم کار …

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی/

۲۷ تیر ۱۳۹۶ – دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی. ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود. دریافت آگهی های … جهت دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون مشترک دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید … دانلود سوالات تخصصی (هنرآموز تاسیسات) استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ · مشاهده · دانلود سوالات …

 

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی آموزش و پرورش – ایران …

iranestekhdam.ir/دانلود-نمونه-سوالات-تخصصی-آزمون-استخد/

۲۷ تیر ۱۳۹۶ – آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش هستید؟ مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در آموزش پرورش جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد. نمونه سوالات عمومی آزموناستخدامی آموزش و پرورش. ویژه, دانلود اصل دفترچه سوالات آزمونهای برگزار شده توسط …

 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فنّاوری خوشه …

https://meduir.blog.ir/…/دانلود%۲۰رایگان%۲۰نمونه%۲۰سوالات%۲۰استخدامی%۲۰هنرآموز…

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فنّاوری خوشه ۲۶۱۰» ثبت شده است – دانلود رایگانسوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۵ نمونه سوالات درسی آموزش و پرورش۹۵ نمونه سوالات آموزش و پرورش ۹۵ سوالات استخدامیآموزش و پرورش۹۵ دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf95 نمونه سوالات …

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش – ای استخدام

www.e-estekhdam.com/مواد-آزمون‌-استخدامی-آموزش-و-پرورش/

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ – مواد آزمون. ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از داوﻃﻠﺒﺎن، ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺣﺎوی ﺳﻮالﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺣﺎوی ﺳﻮالﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﻠﯿﻪ دروس آزﻣﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮏ (۱) ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻮالﻏﻠﻂ، ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. الف – مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱. ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)

 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با …

iranarze.ir/free/66-education-nurture-employment-free.html

دروس این بسته: ۱- فناوری اطلاعات، مهارتهای هفت گانه ICDL 2-رياضی و آمار مقدماتی ۳- زبان و ادبيات فارسی ۴- معارف اسلامي ۵- زبان انگليسی عمومی ۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ۷- هوش و توانمندی های عمومی. برگرفته از: اصل دفترچهسوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سالهای ۹۴، ۸۹، ۸۶ و ۸۴ …

دانلود بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش + …

collegeprozheh.ir/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پر/

دانلود بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش + دانلود رایگان. … ۴۰۰ نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات/سوالات استاندارد و پر تکرار در چهار بسته ی ۱۰۰تایی (همراه با پاسخنامه); ۳۰۰ نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی/سوالات استاندارد و پر تکرار در سه بسته ی ۱۰۰تایی (همراه با پاسخنامه) … کیفیت کار ما، اعتبار ماست!

دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش – ای استخدام

www.e-estekhdam.com/دانلود-سوالات-عمومی-و-تخصصی-آموزش-و-پرو/

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۷ و ۸۹ و ۹۵ و ۹۶; دفترچه های تخصصی رایگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش; مجموعه سوالات عمومی مشترک بین تمام رشته ها; سوالات تخصصی آموزش و پرورش (آزمون سال ۸۹); مجموعه سوالاتمخصوص آموزگار ابتدایی; مجموعه سوالات مخصوص هنرآموز کامپیوتر; مجموعه سوالات مخصوص هنر آموز …

تصاویر برای نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فناوری

 
نتیجه تصویری برای نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فناوری
نتیجه تصویری برای نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فناوری
نتیجه تصویری برای نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فناوری
نتیجه تصویری برای نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فناوری
نتیجه تصویری برای نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فناوری
نتیجه تصویری برای نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فناوری
نتیجه تصویری برای نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فناوری
تصاویر بیشتر برای نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کار و فناوریگزارش تصاویر

نمونه کارنامه استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ – «ای استخدام» – …

www.e-estekhdam.com/نمونه-کارنامه-استخدامی-آموزش-و-پرورش-س/

۱۶ دی ۱۳۹۵ – نمونه کارنامه آزمون استخدامی آموزش و پروش سال ۹۴. محمد از قم: فناوری اطلاعات ۳۸.۴۶ ادبیات فارسی ۸۲.۰۵ معارف ۲۸.۲ اطلاعات عمومی ۵۰ هوش و ریاضی و زبان سفید اصول فلسفه ۵۸.۳۳ روانشناسی پرورشی ۳۷.۷۷ روانشناسی رشد ۱۰۰ روش های تدریس ۴۲.۲۲ سنجش ۲۶.۶۶. dorna: سلام دوستان…پیرو ابهامات بین دوستان این کارنامه …

مجموعه کامل آرشیو سوالات استخدامی ویژه کافی نت ها – – ای سوال

https://www.e-soal.ir/special-question-pack/

آرشیو کامل نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شامل : نمونه سوالات عمومی آموزش و پرورش; نمونه سوالات تخصصی آموزش و پرورش; دفترچه عمومی و تخصصی سال ۸۹ آموزش و پرورش; دفترچه های آزمون سال ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ آموزش و پرورش. نمونه سوالاترشته های هنرآموز آموزش و پرورش شامل: Iran_AmozeshoParvaresh. سوالات تخصصی هنرآموز …

سوالات هنر آموز کامپیوتر استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ – آپارات

https://www.aparat.com/v/…/سوالات_هنر_آموز_کامپیوتر_استخدامی_آموزش_و_پرورش…

۹ شهریور ۱۳۹۶ – مهدی مرادپور جهت دانلود نمونه سوالات هنر آموز کامپیوتر استخدامی آموزش و پرورش ۹۶ لینک زیر را کپی و سپس در مرورگر خود سرچ کنید. http://opizo.com/UsRRB.

وارد نشده: کار

نمونه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی | ۹۶،۹۷،۹۸،۹۹ | …

https://www.linkedin.com/…/نمونه-سوالات-استخدامی-آموزگار-دوره-ابتدایی-۹۶۹۷۹۸۹۹-…

۲ بهمن ۱۳۹۶ – دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش – برترین کتاب(بیش از ۱۶۰۰ سوال تخصصی و ۳۱ فایل تفکیک شده به شرح زیر). تعداد سوال عنوان رشته. ۵۰سوال . ۵۰سوال معلم دوره ابتدایی. ۶۰سوال کارشناس فناوری . ۵۵سوال هنر آموز تأسیسات. ۵۰سوال هنر آموز صنایع نساجی. ۶۰سوال کارشناس امور حقوقی. ۶۰سوال …

جزئیات رشته‌های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش آن در آزمون …

www.farsnews.com/13940516000042

۱۶ مرداد ۱۳۹۴ – جزئیات رشته‌های مورد نیاز در آموزش و پرورش استان‌های کشور و ظرفیت پذیرش آنان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد. … در بخش هنرآموز مواد آزمون عمومی شامل فناوری اطلاعات، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی – عمومی، اطلاعات عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی و هوش و توانمندی‌های …

دانلود منابع ازمون استخدامي اموزش و پرورش :: هنر اموز حسابداري

accounting-exam-resources-caree-education.monoblog.ir/post-78275.html

۲۸ مرداد ۱۳۹۴ – منابع ازمون استخدام اموزش و پرورش هنر اموز حسابداري بهمراه دانلود سوالات عمومي و تخصصي استخدام هنر اموزحسابداري بهمراه پاسخنامه كامل و درست عمومي و تخصصي. وضيحات بسته. سوالات تخصصي شامل : ۲۱۰ سوال اصول حسابداري ۱ و ۲ همراه با پاسخنامه. ۱۲۰ سوال حسابداري شركتها همراه با پاسخنامه. ۱۶۰ سوال حسابداري …

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز …

baigan.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-پرورش-۱۳۹۶-۰۶-۰۳ﻫ/۴۳۸

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ – سایت استخدامی باروت اقدام به انتشار نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش پرورش در رشته های زیر نمو ده است تا گامی باشد در موفقیت شما عزیزان در این آزمون: … هنرآموز الکترونیک ،هنرآموز گرافیک ،هنرآموز حسابداری ،هنرآموز چاپ ،کارشناسفناوری اطلاعات(IT) ،کارشناس امور حقوقی ،هنرآموز معدن ،هنرآموز ماشین های کشاورزی …

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دﺑﯿﺮي ﺣﺮﻓﻪوﻓﻦ …

https://baigan.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-پرورش۱۳۹۶-۰۶-۰۳د-۱۴/۹۲۰

۳ اسفند ۱۳۹۶ – اصل دفترچه سوالات دبیری حرفه و فن (کار و فناوری) سال ۹۶. دسته : استخدامی آموزش و پرورش. Format : PDF | Size : 1 Mb | Pages : 11. قیمت : ۵۰۰۰ تومان. [ توضیحات بیشتر ] · اصل دفترچه سوالات دبیری حرفه و فن (کار و فناوری) سال ۹۶ · اصل دفترچه سوالات هنرآموز کامپیوتر سال ۹۶. دسته : استخدامی آموزش و پرورش.

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز …

https://baigan.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-آموزش-پرورش۱۳۹۶-۰۶-۰۳ه-۱۸/۹۱۷

۳ اسفند ۱۳۹۶ – جهت دانلود سوالات تخصصیاستخدامی آموزش و پرورش استاد کار متالورژی می توانید از فرم زیر نسبت به دانلود اقدام نمایید: سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار … ،هنرآموز حسابداری ،هنرآموز چاپ ،کارشناس فناوری اطلاعات(IT) ،کارشناس امور حقوقی ،هنرآموز معدن ،هنرآموز ماشین های کشاورزی ،هنرآموز مکانیک خودرو ،هنرآموز …

Related posts