فایل سوالات استخدامی وزارت نیرو ۱۳۹۷

دفترچه راهنماي آزمون استخدامی
 ,سوالات استخدامی ۹۷ شرکتهاي وابسته (غیردولتی) توزیع نیروي برق
 ,سوالات استخدامی ۹۷ آب و فاضلاب شهري
 ,سوالات استخدامی ۹۷ مدیریت تولید برق (نیروگاه)
  • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی وزارت نیرو : بهمراه سوالات :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو (چندین دوره)
– شرکت نفت(چندین دوره)

– قوه قضاییه(چندین دوره)

– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– راه آهن(چندین دوره)

– تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

 

به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ -فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
۲ -ریاضی و آمار مقدماتی
۳ -زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
۴ -معارف اسلامی*
۵ -زبان انگلیسی ـ عمومی
۶ -اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
۷ -هوش و استعداد شغلی


  سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداری  ۳۴۱۸
ـ ۱ سوالات استخدامی ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (۴۹۱سوال + پاسخ نامه ) 
سوالات استخدامی ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ(۶۸۵ سوال + پاسخنامه)
ـ ۲ سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  (۴۵۹سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،(۴۴۵ سوال + پاسخنامه)
۳ـ سوالات استخدامی سوالات استخدامی ﻣﺎﻟﯿﻪ (۳۱۵سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی دوﻟﺘﯽ،(۲۸۵سوال + پاسخنامه)
ـ ۴ سوالات استخدامی سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداری (۴۱۵ سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی  ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر،(۲۴۰سوال + پاسخنامه)
۵ـ سوالات استخدامی سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر (۱۲۰سوال + پاسخنامه)
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي۳۴۱۹
 
سوالات استخدامی برنامه ریزی استراتژیک ۲۴۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۲۵۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار کاربردی ۱۷۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اقتصاد خرد ۳۵۵سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی اقتصاد کلان ۱۶۱ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها ۲۴۰ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید
 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ) ۳۴۲۰

 

ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۲۰Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ۲۱۰II سوال + پاسخ نامه
  سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۸۰Iسوال+ پاسخ نامه 
سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ۱۳II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۸III  سوال + پاسخنامه

 –  سوالات استخدامی ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽI ﺑﺮرﺳﯽ(۷۹Iسوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تولید ﻧﯿﺮوﮔﺎه ۷۳ سوال + پاسخنامه

3900 تومان – خرید

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ۳۴۲۱

–  سوالات استخدامی  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزش یک۳۹۰ سوال + پاسخنامه

–  سوالات استخدامی  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزش دو  ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

–  سوالات استخدامی  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزش سه  ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

– سوالات استخدامی ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه  ﮔﯿﺮي در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

ـ سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و روﯾﺪادﻫﺎي ورزﺷﯽ،۳۰۰ سوال + پاسخنامه

–  سوالات استخدامی آناتومی ﺣﺮﮐﺘﯽ ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

3900 تومان – خرید

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ۳۴۲۴و۳۴۵۴ 

 ـ  سوالات استخدامی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ۳۵۵سوال + پاسخنامه

ـسوالات استخدامی  اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ۱۶۱ سوال + پاسخنامه

ـ  سوالات استخدامی آﻣﺎر و اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ۴۸۹سوال + پاسخنامه

ـسوالات استخدامی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ۶۶۰ سوال + پاسخنامه

– سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک ۷۹۰ سوال + پاسخنامه

-سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو  ۳۶۹سوال + پاسخنامه

 – سوالات استخدامی زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ۲۴۰سوال + پاسخنامه

3900 تومان – خرید


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ (ﺗﻮﻟﯿﺪ) ۳۴۲۵
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۲۰Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ۲۱۰II سوال + پاسخ نامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک  ۲۲۰I سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک۱۷۳II سوال + پاسخنامه
–  سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ۳۰ سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ۱۸۲ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامیﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﯾﻊ) ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ۳۴۲۸و ۳۴۵۳
 
سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﯿﺖ) یک ۲۷۰ سوال+پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﯿﺖ)  دو ۱۳۰ سوال+پاسخنامه
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت یک ۴۲۰سوال+ جواب 
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت دو۵۴۰ سوال+جواب
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت سه  ۳۴۰سوال+ جواب 
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت چهار ۳۳۰ سوال+ جواب 
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداري  یک ۲۲۰ سوال+پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداري دو  ۳۹۰ سوال+پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداري  سه۴۱۵ سوال + پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق ﮐﺎر۲۴۰ سوال+پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ یک ۳۶۰ سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ دو۲۷۹ سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ سه۲۷۰سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ کیفری یک ۲۲۵سوال+پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ کیفری دو۳۰۰ سوال + پاسخنامه
-سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺟﺰاي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال ) یک ۳۹۰ سوال+پاسخنامه
-سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺟﺰاي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال )دو۳۱۰ سوال+پاسخنامه
-سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺟﺰاي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال ) سه۳۲۰ سوال+پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (تولید) ۳۴۲۹
 
سوالات استخدامی استاتیک ۱۱۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مقاومت مصالح یک ۱۱۳ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مقاومت مصالح دو۳۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی طراحی اجزای مکانیکی ۲۵۱ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی طراحی اجزای مکانیکی دو۲۵ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ۱۴۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت یک ۲۶۱ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  دو ۲۷ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک۲۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو ۱۴ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی دﯾﻨﺎﻣﯿﮏارﺗﻌﺎﺷﺎت ۲۴ سوال + پاسخنامه                    
 
3900 تومان – خرید
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﯿﻤﯽ ۳۴۳۰ 
 
 ـ سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ یک۳۱۵ سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ دو ۳۶۰ سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ یک ۶۶۵ سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ دو ۵۵۵ سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ سه ۴۳۵ سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ یک ۴۹۵ سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ دو ۱۰۰ سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ یک۴۲۰ سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ۴۶۰ سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ۲۲۰ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﯾﻊ)-ﮐﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار۳۴۳۳،۳۴۳۴،۳۴۴۷

سوالات استخدامی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ نرم افزار ۴۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي ۲۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ داده ﻫﺎ ۳۳۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری یک ۳۶۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری دو  ۱۸۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی امنیت شبکه  ۱۷۰   سوال با جواب

سوالات استخدامی پایگاه داده ها ۱۳۳ سوال + پاسخنامه

3900 تومان – خرید
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖ۳۴۳۷ 
 
– سوالات استخدامی جامعه  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۲۸۰ سوال + پاسخنامه
– سوالات استخدامیروان  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ یک ۸۸۰ سوال + پاسخنامه
– سوالات استخدامیروان  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ۲۵۰ سوال + پاسخنامه
– سوالات استخدامیﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۴۹۱سوال + پاسخ نامه 
– سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ۷۴ سوال + پاسخنامه
– سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ  ۲۷۰ سوال +  پاسخنامه
– سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق  اداري ۳۹۰ سوال+پاسخنامه
– سوالات استخدامی اﺧﻼق  ﺣﺮﻓﻪ ای ۱۲۰ سوال + پاسخنامه
– سوالات استخدامی فرهنگ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ۴۴۵ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ ۳۴۳۸
 
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري یک ۵۵۸سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري دو  ۲۳۸سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري سه ۳۲۷ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﯿﺎﻧﻪ یک ۲۰۹ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﯿﺎﻧﻪ دو ۶۰۶ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  یک ۳۱۶ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دو ۲۴۵ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی  حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه
سوالات استخدامی  حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺣﺴﺎﺑﺪاري  دوﻟﺘﯽ ۲۹۸ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه ۲۸۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی قانون محاسبات  عمومی  ۱۰۰ سوال با جواب
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ و بهره وري ۳۴۴۰
 سوالات استخدامی آﻣﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ۲۰۴ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎري ۵۰۳ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت یک و دو ۸۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وري ۶۸۵ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ۳۴۴۱ 
 سوالات استخدامی نقشه برداری ۲۷۸ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی فتوگرامتری ۹۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ژئودزی ۲۵۰ سوال + پاسخ نامه
 
3900 تومان – خرید
 

 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮزﯾﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(آب و ﻓﺎﺿﻼب)۳۴۴۲و ۳۴۴۳
 
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۲۰I   سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ۲۱۰II  سوال + پاسخ نامه
  سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۸۰Iسوال+ پاسخ نامه 
سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ۱۳II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۸III  سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ۷۹Iسوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس یک۲۴۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس دو۲۲۰ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(ﺗﻮزﯾﻊ)ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)۳۴۴۴و۳۴۴۵
 
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۲۰Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ۲۱۰II سوال + پاسخ نامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک  ۲۲۰I سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک۱۷۳II سوال + پاسخنامه
–  سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ۳۰ سوال + پاسخنامه
–  سوالات استخدامی ﺳﯿﮕﻨﺎل هاو ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎ ۱۱۰ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی مهندس برق-مخابرات۳۴۴۶
 ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۲۰Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ۲۱۰II سوال + پاسخ نامه
 سوالات استخدامی ﻣﺨﺎﺑﺮاتI37 سوال + پاسخنامه
–  سوالات استخدامی ﺳﯿﮕﻨﺎل هاو ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎ ۱۱۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس یک۲۴۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿس دو۲۲۰ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار ۳۴۴۸
 
سوالات استخدامی ﻣﻌﻤﺎري ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ۱۵۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ  ۲۶۰ سوال + پاسخ نامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي یک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي دو۲۸۵ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي سه۳۶۵ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ۴۵۷ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ۳۴۴۹ 
سوالات استخدامی اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ۲۰۴ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ۱۵۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و رﯾﺴک ۲۴۰ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ۳۴۵۱
 
سوالات استخدامی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه ۵۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه ۳۹۵سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اقتصاد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ۴۹۵ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی کارشناس امور مشترکین ۳۴۵۲ 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۶۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی آﻣﺎر ﮐﺎرﺑﺮدي ۵۴۹ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ یک ۸۸۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ۲۵۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري یک ۵۵۸سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري دو ۲۳۸سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري سه ۳۲۷ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻓﺮدي ۴۰ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎسﺑﯿﻤﻪ ۳۴۵۵  
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات  ﺑﯿﻤﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
 سوالات استخدامی ﺑﯿﻤﻪ  ﻫﺎي اﻣﻮال (آﺗﺶ ﺳﻮزي-اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ـ ﺑﺎرﺑﺮي )
 سوالات استخدامی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي اﺷﺨﺎص(ﻋﻤﺮ ـ ﺣﻮادث ـ درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ)
سوالات استخدامی  ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ
سوالات استخدامی مدیریت ریسک ۳۹۵سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل دو ۵۴۹ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل سه ۱۸۲ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
 
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣﯽ ۳۴۵۶ 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۴۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ ۶۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۴۲۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎرش در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ۷۴ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۵۵ سوال + پاسخنامه 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ۳۴۵۷
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و  برنامه رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ ۳۸۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ  ۳۶۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ۴۴۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ( ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ۴۵۹ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(  اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ) ۲۴۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ وآﻣﺎر ۴۸۰ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر ۳۴۵۸
 
سوالات استخدامی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روش ﻫﺎي آﻣﺎري ۱۵۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل ۲۶۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﺣﺘﻤﺎل یک  ۱۵۰  سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﺣﺘﻤﺎل دو  ۱۸۲ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  رﮔﺮﺳﯿﻮن یک ۶۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  رﮔﺮﺳﯿﻮن دو ۵۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی روش ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي یک۱۲۰ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی روش ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي دو ۶۰ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس انبار و تدارﮐﺎت ۳۴۵۹ 
 
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۴۲۰ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی سیستم ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺒﺎرداري و ﺗﻮزﯾﻊ ۵۷۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک ۷۹۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو ۳۶۹ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ۳۰۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎمﺷﺪه یک ۱۹۷سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎمﺷﺪه دو ۲۳۷ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎمﺷﺪه سه ۲۰۷ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ۳۴۶۰ 
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ۴۹۱سوال + پاسخ نامه  
 
 سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ۳۰۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک ۷۹۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو ۳۶۹ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی آﻣﺎر  ﮐﺎرﺑﺮدي ۵۴۹ سوال + پاسخنامه
 

 سوالات استخدامی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ۳۵۵سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی  اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ۱۶۱ سوال + پاسخنامه

3900 تومان – خرید


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس منابع آب ۳۴۶۱
 
سوالات استخدامی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ۱۶۲ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ۲۲۲ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ۳۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ۱۲۲ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ های انتقال آب ۲۰۰ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامیﮐﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل۳۴۶۲
 
سوالات استخدامی ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي ۹۰ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ژﺋﻮدزي  ۲۵۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ۲۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺶ از دور ۱۲۰ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان ۳۴۶۳
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ۱۸۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ۲۲۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﯽ ۱۶۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آب و فاضلاب ۲۰۰ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) ۳۴۶۴  
 
 
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ۱۱۵ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک ۱۱۳ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو ۳۰ سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ۱۴۵ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک ۲۶۱ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو ۲۷ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک۲۵ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو ۱۴ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  ۱۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب ۲۰۰ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی سیستم های تهویه مطبوع  ۴۴ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ۳۴۶۵
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﯿﮑﺮو ﺑﯿﻮﻟﻮژي آب و ﻓﺎﺿﻼب ۴۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ۲۲۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾکی و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب
 
سوالات استخدامی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻠﻤﺒﻪ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  آب و ﻓﺎﺿﻼب
 
سوالات استخدامی بﻬﺮه برداری و نگهداری از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  آب و ﻓﺎﺿﻼب 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی ۳۴۶۶   
 
سوالات استخدامی زیست شناسی سلولی و مولکولی  ۱۴۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی بیوﺷﯿﻤﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ۳۳۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی میکروﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻮﻣﯽ و  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه(ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ) ۲۷۷ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی با ﮐﺘﺮيﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 
سوالات استخدامی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه( وﯾﺮوس شناسی اﯾﻤﻨﯽ شناسی قارچ شناسی انگل شناسی) ۴۵۴ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ۳۴۶۷
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه یک۳۱۵ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دو ۳۶۰ سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺗﺼﻔﯿﻪ آب وآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ۲۲۰ سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ یک ۶۶۵ سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ دو ۵۵۵ سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ سه ۴۳۵ سوال + پاسخنامه
 
 نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ  یک۳۱۵ سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ دو ۳۶۰ سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه های مربوط  یک ۴۹۵ سوال + پاسخنامه
        
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه های مربوط دو ۱۰۰ سوال + پاسخنامه  
 
سوالات استخدامی ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺗﻮزﯾﻊ) ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(آب و ﻓﺎﺿﻼب) ۳۴۶۸ و۳۴۶۹ 
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺎﻣﺪاتﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه) یک  ۱۹۲ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺎﻣﺪاتﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه) دو ۲۱۶ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك و ﭘﯽ ۱۲۴ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ۱۸۵ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه  ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ ۵۶ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی روش  ﻫﺎي اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۵۰ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﻤﮏ کارشناس مالی و اداری ۳۴۲۶
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۴۹۱سوال + پاسخ نامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري یک ۵۵۸سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري دو ۲۳۸سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري سه ۳۲۷ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰي دوﻟﺘﯽ ۲۸۵ سوال + پاسخنامه
  
سوالات استخدامی قانون کار۳۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی قانون محاسبات ﻋﻤﻮﻣﯽ  ۱۰۰ سوال با جواب
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر ۳۴۲۷ 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ۶۵ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی سیستم ﻫﺎي اﻧﺒﺎرداري ۵۷۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ۵۷۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ۳۰۰ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﯿﺪ) ۳۴۳۱
 
سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۱۱۵ 
 
 سوالات استخدامی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (ﻣﺒﺎﻧﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي AC ،DC  ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫا)۸۰سوال + پاسخنامه
 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎي ﻗﺪرت ۷۹ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮدي ۷۵سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۷۳ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﻮﻟﯿﺪ) ۳۴۳۲
 
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ۱۱۵ سوال + پاسخنامه 
 
سوالات استخدامی  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک  ۱۱۳ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو ۳۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ۱۴۵ سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت یک ۲۶۱ سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو  ۲۷ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک۲۵ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو ۱۴ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ ﻫﻮا و آب ﮔﺮم، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ  ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت۴۴ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی تکنسین ﺷﯿﻤﯽ ۳۴۳۵
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه یک۳۱۵ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دو ۳۶۰ سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  یک ۶۶۵ سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  دو ۵۵۵ سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه سه ۴۳۵ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ ۴۶۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  تصقیه آب و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ۲۲۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
 
3900 تومان – خرید
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ۳۴۳۶
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۶۵ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ۳۵۴ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ۳۰۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ۴۱۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺒﺎرداري و ﺗﻮزﯾﻊ ۵۷۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﻣﺬاﮐﺮات و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ۲۱۰  سوال + پاسخنامه
3900 تومان – خرید
 
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﯾﻊ) ۳۴۳۹
 
سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۲۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ) ﻣﺒﺎﻧﯽ، ACﻫﺎي DC و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ۸۰سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎي ﻗﺪرت ۷۹ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 
سوالات استخدامی تجهیزات روشنایی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
3900 تومان – خرید
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
bai

bai