نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار

سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  ﮐﺎرﺷﻨﺎس  سخت اﻓﺰار کد شغل۳۴۴۸

سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار ۳۴۴۸
 
سوالات استخدامی ﻣﻌﻤﺎري ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ۱۵۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ  ۲۶۰ سوال + پاسخ نامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي یک ۱۸۵ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي دو۲۸۵ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي سه۳۶۵ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ۴۵۷ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید
 

Related posts