نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل ۳۴۶۴

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل ۳۴۶۴

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) ۳۴۶۴  
 
 
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ۱۱۵ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک ۱۱۳ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو ۳۰ سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ۱۴۵ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  یک ۲۶۱ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت دو ۲۷ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک۲۵ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو ۱۴ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ  ۱۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  انتقال آب ۲۰۰ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی سیستم های تهویه مطبوع  ۴۴ سوال + پاسخنامه
 
 
3900 تومان – خرید
 

Related posts