نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (تولید)کد شغل ۳۴۲۹

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (تولید)کد شغل ۳۴۲۹

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (تولید) ۳۴۲۹
 
سوالات استخدامی استاتیک ۱۱۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مقاومت مصالح یک ۱۱۳ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مقاومت مصالح دو۳۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی طراحی اجزای مکانیکی ۲۵۱ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی طراحی اجزای مکانیکی دو۲۵ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ۱۴۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت یک ۲۶۱ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت  دو ۲۷ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک۲۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو ۱۴ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی دﯾﻨﺎﻣﯿﮏارﺗﻌﺎﺷﺎت ۲۴ سوال + پاسخنامه                    
 
3900 تومان – خرید
 
 

Related posts