سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﯾﻊ) کد شغل ۳۴۳۹

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﯾﻊ) کد شغل ۳۴۳۹

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﯾﻊ) ۳۴۳۹
 
سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۲۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ) ﻣﺒﺎﻧﯽ، ACﻫﺎي DC و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ۸۰سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎي ﻗﺪرت ۷۹ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 
سوالات استخدامی تجهیزات روشنایی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
 
RIAL 39,000 – خرید
 

 

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...