سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﯿﺪ) کد شغل ۳۴۳۱

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﯿﺪ) کد شغل ۳۴۳۱

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﯿﺪ) ۳۴۳۱
 
سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۱۱۵ 
 
 سوالات استخدامی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (ﻣﺒﺎﻧﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي AC ،DC  ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫا)۸۰سوال + پاسخنامه
 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎي ﻗﺪرت ۷۹ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮدي ۷۵سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۷۳ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ  ۱۵۰ سوال + پاسخنامه
 
 
RIAL 39,000 – خرید
 

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ...