سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﻤﮏ کارشناس مالی و اداری کد شغل ۳۴۲۶

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﻤﮏ کارشناس مالی و اداری کد شغل ۳۴۲۶

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﻤﮏ کارشناس مالی و اداری ۳۴۲۶
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۴۹۱سوال + پاسخ نامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري یک ۵۵۸سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري دو ۲۳۸سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري سه ۳۲۷ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰي دوﻟﺘﯽ ۲۸۵ سوال + پاسخنامه
  
سوالات استخدامی قانون کار۳۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی قانون محاسبات ﻋﻤﻮﻣﯽ  ۱۰۰ سوال با جواب
 
RIAL 39,000 – خرید
 

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...