نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ کد شغل ۳۴۳۸

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ ۳۴۳۸
 
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري یک ۵۵۸سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري دو  ۲۳۸سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري سه ۳۲۷ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﯿﺎﻧﻪ یک ۲۰۹ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﯿﺎﻧﻪ دو ۶۰۶ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  یک ۳۱۶ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دو ۲۴۵ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی  حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه
سوالات استخدامی  حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺣﺴﺎﺑﺪاري  دوﻟﺘﯽ ۲۹۸ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه ۲۸۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی قانون محاسبات  عمومی  ۱۰۰ سوال با جواب
 
 
3900 تومان – خرید
 

Related posts