نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖ

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﺣﺮاﺳﺖ کد شغل ۳۴۳۷

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖ۳۴۳۷ 
 
– سوالات استخدامی جامعه  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۲۸۰ سوال + پاسخنامه
– سوالات استخدامیروان  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ یک ۸۸۰ سوال + پاسخنامه
– سوالات استخدامیروان  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ۲۵۰ سوال + پاسخنامه
– سوالات استخدامیﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۴۹۱سوال + پاسخ نامه 
– سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ۷۴ سوال + پاسخنامه
– سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ  ۲۷۰ سوال +  پاسخنامه
– سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق  اداري ۳۹۰ سوال+پاسخنامه
– سوالات استخدامی اﺧﻼق  ﺣﺮﻓﻪ ای ۱۲۰ سوال + پاسخنامه
– سوالات استخدامی فرهنگ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ۴۴۵ سوال + پاسخنامه
 
 
3900 تومان – خرید
 

Related posts