سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل۳۴۶۲

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس GIS  کد شغل۳۴۶۲

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل۳۴۶۲   
 
سوالات استخدامی ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي ۹۰ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ژﺋﻮدزي  ۲۵۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ۲۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺶ از دور ۱۲۰ سوال + پاسخنامه
 
3900 تومان – خرید