سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر کد شغل ۳۴۵۸

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر کد شغل ۳۴۵۸ 

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر ۳۴۵۸
 
سوالات استخدامی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روش ﻫﺎي آﻣﺎري ۱۵۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل ۲۶۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﺣﺘﻤﺎل یک  ۱۵۰  سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﺣﺘﻤﺎل دو  ۱۸۲ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  رﮔﺮﺳﯿﻮن یک ۶۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  رﮔﺮﺳﯿﻮن دو ۵۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی روش ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي یک۱۲۰ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی روش ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي دو ۶۰ سوال + پاسخنامه

 

RIAL 39,000 – خرید
 
 

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات ارشد پرستاری (سال ۸۶ تا ۹۹)+پاسخنامه

سوالات ارشد پرستاری (سال ۸۶ تا ۹۹)+پاسخنامه سوالات ارشد پرستاری (سال ۸۶ تا امسال)با پاسخنامه ...