سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش کد شغل۳۴۵۷

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش کد شغل ۳۴۵۷

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ۳۴۵۷
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و  برنامه رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ ۳۸۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ  ۳۶۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ۴۴۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ( ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ۴۵۹ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(  اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ) ۲۴۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی روش ﺗﺤﻘﯿﻖ وآﻣﺎر ۴۸۰ سوال + پاسخنامه
 
 
3900 تومان – خرید
 

 

bai

bai