سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣﯽ کد شغلش ۳۴۵۶

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣﯽ کد شغلش ۳۴۵۶

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
 
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣﯽ ۳۴۵۶ 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۴۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ ۶۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۴۲۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎرش در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ۷۴ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۵۵ سوال + پاسخنامه 
 
RIAL 39,000 – خرید
 

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات ارشد پرستاری (سال ۸۶ تا ۹۹)+پاسخنامه

سوالات ارشد پرستاری (سال ۸۶ تا ۹۹)+پاسخنامه سوالات ارشد پرستاری (سال ۸۶ تا امسال)با پاسخنامه ...