سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﯿﻤﻪ ۳۴۵۵

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﯿﻤﻪ ۳۴۵۵

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎسﺑﯿﻤﻪ ۳۴۵۵  
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات  ﺑﯿﻤﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
 سوالات استخدامی ﺑﯿﻤﻪ  ﻫﺎي اﻣﻮال (آﺗﺶ ﺳﻮزي-اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ـ ﺑﺎرﺑﺮي )
 سوالات استخدامی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي اﺷﺨﺎص(ﻋﻤﺮ ـ ﺣﻮادث ـ درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ)
سوالات استخدامی  ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ
سوالات استخدامی مدیریت ریسک ۳۹۵سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل دو ۵۴۹ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل سه ۱۸۲ سوال + پاسخنامه
 
RIAL 39,000 – خرید
 
 

 

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...