نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامیﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه کدشغل ۳۴۵۱

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ۳۴۵۱
 
سوالات استخدامی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه ۵۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه ۳۹۵سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ۱۸۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اقتصاد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ۴۹۵ سوال + پاسخنامه
 
 
3900 تومان – خرید
 

Related posts