نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ و بهره وري

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ و بهره وري کد شغل ۳۴۴۰

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ و بهره وري ۳۴۴۰
 
سوالات استخدامی آﻣﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ۲۰۴ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎري ۵۰۳ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت یک و دو ۸۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وري ۶۸۵ سوال + پاسخنامه
 
 
3900 تومان – خرید
 
 

Related posts