سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس امور مشترکین کدشغل ۳۴۵۲

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس امور مشترکین کدشغل ۳۴۵۲

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی کارشناس امور مشترکین ۳۴۵۲ 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۶۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی آﻣﺎر ﮐﺎرﺑﺮدي ۵۴۹ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ یک ۸۸۰ سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ۲۵۰ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري یک ۵۵۸سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري دو ۲۳۸سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري سه ۳۲۷ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻓﺮدي ۴۰ سوال + پاسخنامه
 
RIAL 39,000 – خرید
 
 

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ سوالات استخدامی آموزش و پرورش ...