سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس انبار و تدارﮐﺎت کد شغل ۳۴۵۹

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس انبار و تدارﮐﺎت کد شغل ۳۴۵۹

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس انبار و تدارﮐﺎت ۳۴۵۹
 
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮري ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۴۲۰ سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی سیستم ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ، اﻧﺒﺎرداري و ﺗﻮزﯾﻊ ۵۷۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ یک ۷۹۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دو ۳۶۹ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ۳۰۰ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎمﺷﺪه یک ۱۹۷سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎمﺷﺪه دو ۲۳۷ سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎمﺷﺪه سه ۲۰۷ سوال + پاسخنامه

 

3900 تومان – خرید

 

جهت سایر سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ کلیک کنید