نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (داروساز)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (داروساز)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (داروساز)

سوالات استخدامی دانش عمومی  

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی بیوشیمی پایه-۱۸۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ایمونولوژی-

سوالات استخدامی فیزیولوژی  -۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی تجزیه-۳۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی آلی- ۶۶۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی میکروب شناسی_۱۵۲ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی انگل شناسی-۱۸۰ سوال + پاسخنامه

 

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts