نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی شنا و نجات غریق)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی شنا و نجات غریق)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی شنا و نجات غریق)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات 

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی آموزش شنا۱ ۱۴۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آموزش شنا۲ ۱۹۲ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts