نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (ترخیص کار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (ترخیص کار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (ترخیص کار)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

فهم فناوری اطلاعات 

زبان

روابط اجتماعی

هوش ریاضی

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

سوالات استخدامی مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول طبقه بندی کالا۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مباحث مرتبط با پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع امور گمرکی ۴۷۰ سوال + پاسخنامه

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts