نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر روابط عمومی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر روابط عمومی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر روابط عمومی)

سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

ادبیات

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی وسایل ارتباط جمعی ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ارتباطات انسانی ۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ارتباط شناسی ۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی نظریه های ارتباطات نویسندگان ۷۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی جامعه اطلاعاتی ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی جامعه شناسی ارتباطات نویسنده ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روزنامه نگاری ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مقاله نویسی ۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیوه نگارش فارسی در مطبوعات ۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روش های مصاحبه خبری ۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ویراستاری و مدیریت اخبار ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی گرافیک مطبوعاتی ۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول مدیریت ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تئوری سازمان ۵۰۵ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

 

Related posts