نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر خرید و تدارکات)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر خرید و تدارکات)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر خرید و تدارکات)

سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

شیمی

ادبیات

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی مدیریت عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی طراحی و ساختار ۲۵۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی حسابداری مالی ۲۹۳ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی حسابداری صنعتی یک ۱۹۷سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی حسابداری صنعتی دو ۲۳۷ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی حسابداری صنعتی سه ۲۰۷ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی اقتصاد مهندسی ۴۹۵ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی کنترل تولید و موجودی ۲۷۴ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts