نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر اجرایی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر اجرایی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر اجرایی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

فیزیک

شیمی

ادبیات

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی آمار و کاربرد آن در مدیریت یک ۱۷۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آمار و کاربرد آن در مدیریت دو  ۳۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضیات و  کاربرد آن در مدیریت و حسابداری ۱۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی سه۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مبانی سازمان و اصول مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه   

سوالات استخدامی مدیریت عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه 

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی طراحی و ساختار ۳۲ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تئوری سازمان ۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت اسلامی یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت اسلامی دو ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دانش مسائل روز ۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت تولید و عملیات ۳۰سوال + پاسخنامه 

سوالات استخدامی پژوهش عملیاتی یک ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی پژوهش عملیاتی دو ۱۰۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تحقیق در عملیات ۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی اقتصاد خرد ۵۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی اقتصاد کلان ۳۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حسابداری مالی ۲۹۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حسابداری صنعتی یک ۱۹۷سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حسابداری صنعتی دو ۲۳۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حسابداری صنعتی سه ۲۰۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان فارسی یک ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان فارسی دو۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات فارسی ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی برنامه ریزی نیروی انسانی ۱۶۰سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts